Facebook

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dodruku24.pl

  1. I. Definicje

  2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  3. 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  4. 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  5. 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu internetowego www.dodruku24.pl;

  6. 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dodruku24.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu;

  7. 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  8. 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Plus Digital. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  9. 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.dodruku24.pl.

2. Sklep internetowy, działający pod www.dodruku24.pl, prowadzony jest przez firmę Plus Digital z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kraszewskiego 7, NIP: 953-218-76-76, tel. +48 (52) 320 46 40, adres email: biuro@plusdigital.pl.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny produktów podane w Sklepie w cenach netto jak i brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

9. Sklep prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie dla firm.

10. Towar sprzedawany dla celów związanych z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego).

§2

Zamówienia produktów

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Przy wyborze tej formy zamówienia Klient otrzymuje po rejestracji przypisane do niego login i hasło. Ewentualne przekazanie tych danych osobom nieuprawnionym przez Klienta nie skutkuje anulowaniem zamówienia i nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty za zamówiony towar.

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, przy czym zamówienia złożone drogą email są objęte dodatkową opłatą manipulacyjną za wprowadzenie do systemu w kwocie 10 pln za każdy zamówiony towar.

c) telefonicznie na numery wskazane do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Zamówienie w tej formie wymaga potwierdzenia jego realizacji przez Klienta. Zamówienia złożone drogą telefoniczną są objęte dodatkową opłatą manipulacyjną za wprowadzenie do systemu w kwocie 10 pln za każdy zamówiony towar.

d) zamówienia złożone telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz akceptacja treści regulaminu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia na formularzu ZAS lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Klient składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system Sklepu stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a podmiotem prowadzącym Sklep dochodzi z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej potwierdzającej zakup lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez Sklep.

3. Dla stron umowy wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie za nie uregulowana płatność, sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

7. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania tylko dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

8. W zależności od wyboru Klienta, w przypadku dokonania wpłaty po złożeniu zamówienia, Sklep dokonuje zwrotu wpłaty w części lub całości na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę bankową/w przypadku zapłaty kartą/.

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, sklep www.dodruku24.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

10. Termin realizacji zamówienia w jakim zamówione produkty trafiają do Kupującego obejmuje czas realizacji zamówienia oraz czas na dostarczenie przesyłki przez kuriera pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

11. Klient może anulować złożone zamówienie mailowo pod adresem biuro@plusdigital.pl, do momentu wysyłki zamówionego towaru.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przedpłata – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) przelew z odroczonym terminem płatności – tylko dla Klientów posiadających kredyt kupiecki. Wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Dla Klientów, którzy otrzymali odroczony termin zapłaty, płatność następuje każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sklep , przy czym Klient wyraża zgodę na wysyłanie do niego faktury bez podpisu. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktury w formie elektronicznej.

4. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, Sklep akceptuje jedynie płatność kartą płatniczą lub przelew na konto.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Stali Klienci mający dostęp do kredytu kupieckiego otrzymują towary tylko i wyłącznie gdy zapłata za nie następuje w terminie wygenerowanym na fakturze VAT.

6. Brak zapłaty za towar z odroczonym terminem zapłaty skutkuje wezwaniem Klienta do zapłaty, którego koszt stanowi kwotę 100,00 pln netto. Koszty wezwania ponosi Klient na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalane są wg cennika GLS. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.

 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki powstałe w trakcie jej transportu. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika firmy kurierskiej i niezwłocznie zgłosić reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep.

 

3. W przypadku płatności przedpłatowych jak i przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku chwilowego braku towaru w Sklepie dostawa do Klienta nastąpi bezpośrednio z magazynu producenta towaru, na co Klient wyraża zgodę.

§5

Gwarancja

1. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 kc).

2. Podstawą odpowiedzialności prowadzącego Sklep wobec Klienta jest gwarancja.

3. Gwarancja stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jej warunki, w zależności od producenta towaru dostępne są w na podstronie ………………... Gwarancje wybranych producentów będą dołączane bezpośrednio do wysyłek zamówionych towarów.

§6

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jak i na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8

Postanowienia dodatkowe

1. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego Sklep.

2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prowadzącego sklep.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, bez potrzeby informowania o tym użytkowników sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w treści obowiązującej w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§10

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy prowadzącym Sklep a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę prowadzącego Sklep.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.